രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളിലെ ചൊറിച്ചിലും ദുർഗന്ധവും അകറ്റാൻ

രഹസ്യ ഭാഗത്തെ ചൊറിച്ചിലും ദുർഗന്ധവും എല്ലാം പല സ്ത്രീകളെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം ആണ് അണു ബാധ മുതൽ വൃത്തി ഇല്ലായ്‌മ വരെ കാരണം ആവാർക്കുണ്ട്,
കൂടുതൽ ആയും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അണു ഭാത മൂലം ആണ് യോനി ഭാഗത്തെ പി എച് ബാലൻസ് തെറ്റുമ്പോൾ ഇത് ആരോഗ്യ കരം ആയ ബാക്ടീരിയ കളെ കൊന്ന ഒടുക്കുന്നു, ഇതാണ് ദുർഗന്ധത്തിന് കാരണം ആവുന്നത് യോനി ഭാഗത്തെ ദുർഗന്ധത്തിനും ചൊറിച്ചിലിനും എല്ലാം സോപ്പ് പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ആണ് ചെയ്യുക അണു ഭാത വർദ്ധിക്കാൻ മാത്രമേ ഇത് ഉപകരിക്കുക ഒള്ളു എന്നാൽ ഇങ്ങനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അകറ്റാൻ ഉള്ള വീട്ടു വൈദ്യം എന്തെന്ന് നോക്കാം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *