മിണ്ടാപ്രാണി യുവതിയോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും തിരിച് യുവതിയുടെ നന്ദി പറച്ചിലും

വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം ആയ കാഴ്ച്ച തന്നെ ആണ് ഒരു പാവം കുരങ്ങൻ ആണ് ഇതിലെ താരം വളരെ ഡീസന്റ് ആയ നല്ല ഒരു സ്വഭാവ ഗുണം ഉള്ള കുരങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രയും ലാളിത്യത്തോടെ ആണ് കുരങ്ങൾ ഈ ചേച്ചിയുടെ തലയിലെ പേൻ നോക്കുന്നത്.
ഇങ്ങനെ ഉളള കാഴ്ചകൾ വളരെ സുലഭം ആയി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ കാരണം സാധാരണ കുരങ്ങൻ മാർ വളരെ വികൃതി രാമൻ മാർ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പണി ഒപ്പിച്ചും കയിലുളളത് തട്ടി എടുത്ത് ഓടി രക്ഷ പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കുരങ്ങന്മാർ ആണ് സാധാരണ കാണാൻ കഴിയുക എന്നാൽ ഈ കുരങ്ങൻ അങ്ങനല്ല വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *