താൽകാലിക സുഖത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഹോമിക്കണമോ

താത്കാലിക സുഖത്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം ഹോമിക്കണമോ ഇതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, ഷഫീൽ കണ്ണൂർ ഇന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ പ്രധാന പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരും കേൾക്കണം ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുകയും വേണം,
ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു സുഹൃത് വിളിച്ചു അവനു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം പറയുക ഉണ്ടായി അതികം പേർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുക ആണെങ്കിൽ 79, രൂപ 89 ദിർഹംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു കാർഡ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് മുകളിൽ വെക്കുന്ന കാണാം അത് പോലെ നമ്മൾ നടന്ന് പോവുമ്പോ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാർഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് ഈ കാർഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച വിഷയം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *