കുഞ്ഞമ്പുവേട്ടൻ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് മല തുറന്ന്

see url മല തുറന്ന് ജലമെടുക്കുന്ന കുഞ്ഞമ്പുവേട്ടൻ ശരിക്കും അതിശയം തന്നെ കഴിഞ അര നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏറെ ആയി പുറത്ത് വേനൽ കത്തുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് അടിയിലൂടെ കയ്യിൽ മെഴുക് തിരി വെട്ടവും ആയി കുഞ്ഞമ്പു ഏട്ടൻ തുരങ്കം നിർമിച്ചു മുന്നേറുക ആയിരുന്നു.
നാം ഭൂമിക്ക് മുകളിലൂടെ എത്തി ചേരാത്ത ദൂരത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞമ്പു ഏട്ടൻ കുടി വെള്ളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഭൂമിക്ക് അടിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നു വേനൽ കനത്തു തുടങ്ങിയാൽ കാസർകോട് പോയ്‌നച്ചിയിലെ കുണ്ടം കുഴിയിൽ കുഞ്ഞമ്പുവേട്ടനെ കാണണം എങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ പോവണം കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Opinioni su http://dijitalkss.com/dijital-reklamlar-ilham-veriyor/?11 gorizia. Lascia la tua opinione su trading team goriziae scopri opinioni su temi relazionati cometrading e team