കാത്സ്യകുറവ് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടോ ? എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം , എളുപ്പം പരിഹാരവും ഉണ്ട്

മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കാത്സ്യത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും അത് കുറയുന്നത് മൂലം ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിവുള്ളതാണ് കാത്സ്യത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം ആദ്യം ശരീരത്തിലെ എല്ലുകളെയും പല്ലുകളെയും ആണ് ബാധിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കാത്സ്യത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും എല്ലുകൾക്കും പല്ലുകൾക്കും വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ബാക്കി വരുന്നത് മാത്രം ആണ് പേശികൾക്ക് ഉള്ളത് ശരീരത്തിൽ കാത്സ്യത്തിന്റെ കുറവ് പല രോഗങ്ങളിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കുന്നു ശരീര ആരോഗ്യത്തിന് കാത്സ്യത്തിന്റെ അവശ്യാം ഏറെ ആണ്, മുതിർന്ന ഒരാൾക്ക് ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ഗ്രാം കാൽസ്യം ആവിശ്യം ആണ് ഹൃദയത്തിന്റെയും നാടിയുടെയും പ്രവർത്തനം സുഗമം ആയി നടക്കാനും എല്ലുകളുടെ അവ്ശ്യത്തിനും അനിവാര്യമാണ് എന്നാൽ കാത്സ്യത്തിന്റെ അഭാവം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

output zioni binarie

Leave a Reply

see Your email address will not be published. Required fields are marked *

watch

go site

http://drybonesinthevalley.com/?tyiuds=options-trading-free-online-course

valutahandel afm

metodi di pagamento ai brokers trading binario

princesse de clèves rencontre duc de nemours commentaire

click